Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste – Sveins Consulting Oy
25.05.2018

1 REKISTERINPITÄJÄ
 
Sveins Consulting Oy
Kyntäjänrinne 6 A
02880 Veikkola
050 9134 773
Y – tunnus 2235168 – 8

2 REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Palveluista vastaava johtaja Petteri Sveins
petteri@sveins.fi

3 REKISTERIN NIMI

Asiakasrekisteri

4 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteriä käytetään asiakkaan hoidon järjestämiseen.

5 KÄSITTELYN LAILLISET PERUSTEET

Henkilötietojen käsittelyperuste on sopimuksen täytäntöön paneminen. Lisäksi tietojen käsittely perustuu asiakkaan hoitoa ja tutkimusta koskeviin lakeihin ja asetuksiin; terveydenhuoltolaki, laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä, erikoissairaanhoitolaki, mielenterveyslaki, henkilötietolaki, arkistolaki, laki ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä, laki potilaan asemasta ja oikeuksista, sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista.

6 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakasrekisteri sisältää erilaisia asiakkaan tutkimukseen sekä hoidon suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä tietoja kuten nimi ja henkilötunnus, kotikunta, osoite, puhelinnumero, potilaan nimeämä yhteyshenkilö, tarvittaessa alaikäisen huoltaja tai potilaan laillisen edustajan yhteystiedot, potilaan äidinkieli/ asiointikieli.

Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa tiedot asiakkaan hoitoon osallistuneiden  terveydenhuollon ammattilaisten käyntikirjausmerkinnöistä ja huomioista.

7 TIETOJEN SUOJAUS

Asiakasrekisterin tiedot tallennetaan sähköiseen tietojärjestelmään, johon on pääsy vain erikseen oikeutetuilla henkilöillä ja heilläkin ainoastaan silloin, kun se on tarpeellista asiakkaan hoidon kannalta.

8 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakas, asiakkaan huoltaja, asiakkaan laillinen edustaja tai lähiomainen. Hoitohenkilökunta ja terveydenhuollon ammattihenkilöt.

Asiakkaan suostumuksella tietoja voidaan saada myös toisilta terveydenhuollon toimintayksiköiltä tai ammattihenkilöiltä.

9 TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN KANSAINVÄLISET SIIRROT

Tietoja ei luovuteta rekisteristä kolmansille osapuolille tai EU/ ETA – alueen ulkopuolelle.

10 TARKASTUSOIKEUS JA TARKASTUSOIKEUDEN TOTEUTTAMINEN

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tietonsa tai saada tieto siitä sisältääkö rekisteri tietoja rekisteröidystä. Oikeudesta voidaan poiketa vain erityisestä syystä. Tarkastuspyyntö on esitettävä rekisterin vastuuhenkilölle. Tarkastettavat tiedot toimitetaan neljän viikon kuluessa pyynnöstä.

Rekisterissä havaitut virheet korjataan oma – aloitteisesti tavanomaisen ylläpitomenettelyn yhteydessä ao. yksikössä annettujen ohjeiden mukaisesti. Rekisteröidyn kirjallisesti tekemästä vaatimuksesta rekisteritietoja voidaan oikaista, poistaa tai täydentää potilas-/ asiakaskirjaohjeiston mukaisesti. Mikäli oikaisuvaatimukseen ei suostuta, rekisteröidylle annetaan kirjallinen todistus kieltäytymisen syistä.

11 TEKNISET JA YRITYKSEN TURVATOIMET

Rekisterin tiedot on suojattu asianmukaisesti rajatuilla käyttäjäoikeuksilla ja käyttäjätunnuksilla. Rekisteriin liittyen on tehty prosessikuvaus, jonka mukaan toimitaan mahdollisissa tietosuojaloukkaustilanteissa.

12 TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Rekisterin tietojen säilytysajat perustuvat STM: n asetukseen potilas-/ asiakskirjoista.

Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste – Sveins Consulting Oy
25.05.2018

1 REKISTERINPITÄJÄ
 
Sveins Consulting Oy
Kyntäjänrinne 6 A
02880 Veikkola
050 9134 773
Y – tunnus 2235168 – 8

2 REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Palveluista vastaava johtaja Petteri Sveins
petteri@sveins.fi

3 REKISTERIN NIMI

Asiakasrekisteri

4 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteriä käytetään asiakkaan hoidon järjestämiseen.

5 KÄSITTELYN LAILLISET PERUSTEET

Henkilötietojen käsittelyperuste on sopimuksen täytäntöön paneminen. Lisäksi tietojen käsittely perustuu asiakkaan hoitoa ja tutkimusta koskeviin lakeihin ja asetuksiin; terveydenhuoltolaki, laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä, erikoissairaanhoitolaki, mielenterveyslaki, henkilötietolaki, arkistolaki, laki ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä, laki potilaan asemasta ja oikeuksista, sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista.

6 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakasrekisteri sisältää erilaisia asiakkaan tutkimukseen sekä hoidon suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä tietoja kuten nimi ja henkilötunnus, kotikunta, osoite, puhelinnumero, potilaan nimeämä yhteyshenkilö, tarvittaessa alaikäisen huoltaja tai potilaan laillisen edustajan yhteystiedot, potilaan äidinkieli/ asiointikieli.

Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa tiedot asiakkaan hoitoon osallistuneiden  terveydenhuollon ammattilaisten käyntikirjausmerkinnöistä ja huomioista.

7 TIETOJEN SUOJAUS

Asiakasrekisterin tiedot tallennetaan sähköiseen tietojärjestelmään, johon on pääsy vain erikseen oikeutetuilla henkilöillä ja heilläkin ainoastaan silloin, kun se on tarpeellista asiakkaan hoidon kannalta.

8 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakas, asiakkaan huoltaja, asiakkaan laillinen edustaja tai lähiomainen. Hoitohenkilökunta ja terveydenhuollon ammattihenkilöt.

Asiakkaan suostumuksella tietoja voidaan saada myös toisilta terveydenhuollon toimintayksiköiltä tai ammattihenkilöiltä.

9 TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN KANSAINVÄLISET SIIRROT

Tietoja ei luovuteta rekisteristä kolmansille osapuolille tai EU/ ETA – alueen ulkopuolelle.

10 TARKASTUSOIKEUS JA TARKASTUSOIKEUDEN TOTEUTTAMINEN

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tietonsa tai saada tieto siitä sisältääkö rekisteri tietoja rekisteröidystä. Oikeudesta voidaan poiketa vain erityisestä syystä. Tarkastuspyyntö on esitettävä rekisterin vastuuhenkilölle. Tarkastettavat tiedot toimitetaan neljän viikon kuluessa pyynnöstä.

Rekisterissä havaitut virheet korjataan oma – aloitteisesti tavanomaisen ylläpitomenettelyn yhteydessä ao. yksikössä annettujen ohjeiden mukaisesti. Rekisteröidyn kirjallisesti tekemästä vaatimuksesta rekisteritietoja voidaan oikaista, poistaa tai täydentää potilas-/ asiakaskirjaohjeiston mukaisesti. Mikäli oikaisuvaatimukseen ei suostuta, rekisteröidylle annetaan kirjallinen todistus kieltäytymisen syistä.

11 TEKNISET JA YRITYKSEN TURVATOIMET

Rekisterin tiedot on suojattu asianmukaisesti rajatuilla käyttäjäoikeuksilla ja käyttäjätunnuksilla. Rekisteriin liittyen on tehty prosessikuvaus, jonka mukaan toimitaan mahdollisissa tietosuojaloukkaustilanteissa.

12 TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Rekisterin tietojen säilytysajat perustuvat STM: n asetukseen potilas-/ asiakskirjoista.