Kokonaisvaltaista hyvinvointia, valmennusta ja koulutusta

Sveins Consulting Oy

Sveins Consulting Oy tuottaa kokonaisvaltaisia hyvinvointipalveluja yksittäisille ihmisille, pariskunnille, ryhmille ja työyhteisöille. Tarjoamme asiakkaillemme luotettavia alan uusimpaan tietotaitoon perustuvia hoitokokonaisuuksia.

Työssämme korostamme ihmisen psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin yhteyttä sekä terapeuttista työskentelyotetta. Tuotamme myös sähköisten palvelujen asiantuntijakonsultointia.

Ajankohtaista

Kehitysprojekti käynnissä

Sveins Consulting Oy:ssa on menossa kehittämishanke, jonka tavoitteena on kehittää digipalveluja sosiaali- ja terveydenhuoltosektorille monitoimijaympäristöön. Digipalveluilla dokumentoidaan palveluprosesseja, seurataan niiden edistymistä ja tuloksia sekä jaetaan tietoa eri osapuolten välillä. Kehittämistyössä ovat mukana Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta, Lookinno Oy/ Medics24, Tulosto Oy sekä Tmi Care2.

Buen Camino – Vaelluskoulu & Elämysvaellus Espanjaan/ Infotilaisuus la 3.3.

Uusi vaelluskoulu projekti käynnistyy maaliskuussa 2018 ja huipentuu elämysvaellusviikkoon Espanjassa 24.9.-1.10.2018.

Tiedustelut: info@ilonaliikunta.fi tai petteri@sveins.fi

www.ilonaliikunta.fi

Hyvinvointipalvelut

Terapiapalvelut

Valmennus

Koulutus & konsultointi

Ihmiset

Petteri Sveins
Palveluista vastaava johtaja

Tuula Sveins
Asiakaspalveluvastaava

Roosa Sveins
Kosmetologi

Niko Sveins
Johdon assistentti

Ota yhteyttä

Tietoa meistä

Sveins Consulting Oy on 2001 perustettu perheyritys, joka on erikoistunnut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottamiseen ja kehitystyöhön.

Hyvinvointipalvelut

Elämysvaelluksen tavoitteena on irrottautua arjesta, saavuttaa mielenrauhaa ja purkaa stressiä. Elämysvaeltaminen ei ole urheilusuoritus, jossa pyritään pääsemään pisteestä A pisteeseen B mahdollisimman nopeasti. Se ei ole ”veren maku suussa” menemistä, vaan nauttimista loistavista näköaloista ja rentoutumista luonnon keskellä. Samanaikaisesti huolehdimme fyysisestä kunnostamme ja voimme saavuttaa hyvän olon tunteen tavoitteen saavuttamisesta.

Takaisin Ota yhteyttä

Terapiapalvelut

Olemme AVI:n luvan omaava terveydenhuollon palveluntuottaja. Terapiapalvelut sisältävät yksilö-, pari- ja perheterapiaa. Erityisosaamistamme ovat väkivallan hoito-ohjelmat sekä perhe- ja parisuhdekriisien hoito. Tuotamme lisäksi psykologi- ja perhekuntoutuspalveluja sekä ammatillista tukihenkilötoimintaa.

Takaisin Ota yhteyttä

Valmennus

Psyykkinen valmennus

Psyykkisen valmentautumisen tavoitteena on auttaa urheilijaa tasapainoiseen elämään, liittämällä urheilu muuhun elämänkokonaisuuteen sekä kehittymään ihmisenä ja urheilijana. Tavoitteena on urheilijan psyykkinen hyvinvointi, joka edesauttaa tulosten saavuttamista. Toteuttamamme psyykkinen valmentautuminen koostuu psykoterapiasta tuttujen menetelmien soveltamisesta huippu- urheilun ja urheilijoiden käyttöön.

Suosittelemme psyykkisen valmentautumisen menetelmien käyttöä tavoitteiden saavuttamiseksi niin yksityisessä elämässä kuin työhön liittyvissä haasteissakin.

Työyhteisöjen kehittäminen

Toteutamme työyhteisöjen kehittämishankkeita ennakointidialogi- ja muilla tarpeen vaatimalla menetelmillä erityisesti muutosvaiheissa.

Takaisin Ota yhteyttä

Koulutus & konsultointi

Olemme erikoistuneet sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisten palvelujen kehittämiseen.

Järjestämme työnohjausta, jonka tehtävänä on auttaa työntekijöitä tekemään työnsä tehokkaasti ja ammattitaitoisesti sekä tukemaan työntekijöiden työssä jaksamista. Työnohjauksen avulla voidaan myös
lieventää työntekijöiden ja työyhteisöjen ristiriitoja sekä vähentää työntekijöiden ja johdon välisiä kitkoja.Työnohjauksella voidaan myös lisätä johdon jaksamista ja kehittää johtamiskulttuuria.

Takaisin Ota yhteyttä

Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste – Sveins Consulting Oy
25.05.2018

1 REKISTERINPITÄJÄ
 
Sveins Consulting Oy
Kyntäjänrinne 6 A
02880 Veikkola
050 9134 773
Y – tunnus 2235168 – 8

2 REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Palveluista vastaava johtaja Petteri Sveins
petteri@sveins.fi

3 REKISTERIN NIMI

Asiakasrekisteri

4 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteriä käytetään asiakkaan hoidon järjestämiseen.

5 KÄSITTELYN LAILLISET PERUSTEET

Henkilötietojen käsittelyperuste on sopimuksen täytäntöön paneminen. Lisäksi tietojen käsittely perustuu asiakkaan hoitoa ja tutkimusta koskeviin lakeihin ja asetuksiin; terveydenhuoltolaki, laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä, erikoissairaanhoitolaki, mielenterveyslaki, henkilötietolaki, arkistolaki, laki ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä, laki potilaan asemasta ja oikeuksista, sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista.

6 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakasrekisteri sisältää erilaisia asiakkaan tutkimukseen sekä hoidon suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä tietoja kuten nimi ja henkilötunnus, kotikunta, osoite, puhelinnumero, potilaan nimeämä yhteyshenkilö, tarvittaessa alaikäisen huoltaja tai potilaan laillisen edustajan yhteystiedot, potilaan äidinkieli/ asiointikieli.

Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa tiedot asiakkaan hoitoon osallistuneiden  terveydenhuollon ammattilaisten käyntikirjausmerkinnöistä ja huomioista.

7 TIETOJEN SUOJAUS

Asiakasrekisterin tiedot tallennetaan sähköiseen tietojärjestelmään, johon on pääsy vain erikseen oikeutetuilla henkilöillä ja heilläkin ainoastaan silloin, kun se on tarpeellista asiakkaan hoidon kannalta.

8 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakas, asiakkaan huoltaja, asiakkaan laillinen edustaja tai lähiomainen. Hoitohenkilökunta ja terveydenhuollon ammattihenkilöt.

Asiakkaan suostumuksella tietoja voidaan saada myös toisilta terveydenhuollon toimintayksiköiltä tai ammattihenkilöiltä.

9 TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN KANSAINVÄLISET SIIRROT

Tietoja ei luovuteta rekisteristä kolmansille osapuolille tai EU/ ETA – alueen ulkopuolelle.

10 TARKASTUSOIKEUS JA TARKASTUSOIKEUDEN TOTEUTTAMINEN

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tietonsa tai saada tieto siitä sisältääkö rekisteri tietoja rekisteröidystä. Oikeudesta voidaan poiketa vain erityisestä syystä. Tarkastuspyyntö on esitettävä rekisterin vastuuhenkilölle. Tarkastettavat tiedot toimitetaan neljän viikon kuluessa pyynnöstä.

Rekisterissä havaitut virheet korjataan oma – aloitteisesti tavanomaisen ylläpitomenettelyn yhteydessä ao. yksikössä annettujen ohjeiden mukaisesti. Rekisteröidyn kirjallisesti tekemästä vaatimuksesta rekisteritietoja voidaan oikaista, poistaa tai täydentää potilas-/ asiakaskirjaohjeiston mukaisesti. Mikäli oikaisuvaatimukseen ei suostuta, rekisteröidylle annetaan kirjallinen todistus kieltäytymisen syistä.

11 TEKNISET JA YRITYKSEN TURVATOIMET

Rekisterin tiedot on suojattu asianmukaisesti rajatuilla käyttäjäoikeuksilla ja käyttäjätunnuksilla. Rekisteriin liittyen on tehty prosessikuvaus, jonka mukaan toimitaan mahdollisissa tietosuojaloukkaustilanteissa.

12 TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Rekisterin tietojen säilytysajat perustuvat STM: n asetukseen potilas-/ asiakskirjoista.